Đến năm 2020, Tổng Công ty SAKURA TOSO sẽ trở thành một công ty cung cấp và thi công sơn hàng đầu tại Việt nam và phát triển ra các nước trong khu vực Đông Nam Á.